Prawo Spółek i Prawo Handlowe

Do grona naszych Klientów należą polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze. Służymy Klientom pomocą w założeniu działalności gospodarczej na terenie Polski oraz we wszelkich kwestiach dotyczących polskiego prawa spółek. Do naszej specjalizacji w dziedzinie prawa spółek należy przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej odpowiedniej dla potrzeb Klienta,
 • sporządzanie umów, statutów i aktów założycielskich spółek oraz ich rejestracja w sądzie,
 • przekształcenia, podziały i łączenie spółek,
 • dochodzenie roszczeń od członków zarządów spółek kapitałowych oraz obrona przed takimi roszczeniami,
 • optymalizacja prawna i podatkowa prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, w tym minimalizacja ryzyk prawnych i podatkowych,
 • audyt prawny przedsiębiorstwa oraz negocjowanie i przeprowadzanie transakcji nabycia udziałów lub akcji.

Prawo Rynku Finansowego

Reprezentujemy Klientów w sporach z bankami, ubezpieczycielami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz innymi instytucjami finansowymi. W zakresie tej specjalności zajmują nas szczególnie następujące zagadnienia:

 • prowadzenie postępowań dotyczących tzw. kredytów frankowych,
 • dochodzenie roszczeń związanych z inwestycjami w produkty finansowe oferowane na polskim rynku, w tym w opcje walutowe, tzw. polisolokaty oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
 • analiza oraz doradztwo w zakresie umów zawieranych na rynku finansowym, szczególnie umów kredytów, umów faktoringowych, forfaitingowych, opcji walutowych i innych.

Prawo Transportowe

Doradzamy Klientom z branży transportowej. Pomagamy w stworzeniu właściwych postanowień umów przewozowych, w szczególności zapisów umów dot. międzynarodowego drogowego przewozu towarów. Posiadamy szerokie doświadczeniu w obsłudze prawnej polskich, niemieckich oraz austriackich firm z branży transportowej. Na tą specjalizację składają się szczególnie:

 • redagowanie/analiza krajowych i międzynarodowych umów przewozu oraz umów spedycji,
 • reprezentacja w sprawach dot. prawa Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),
 • reprezentacja w sprawach dot. odszkodowań za szkody powstałe w krajowym lub międzynarodowym przewozie drogowym towarów,
 • reprezentacja w sprawach ubezpieczeń OC przewoźnika i innych ubezpieczeń z zakresu szeroko rozumianych krajowych i międzynarodowych usług transportowych,
 • reprezentacja w sprawach dot. kar umownych za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych lub tytułem tzw. opłat postojowych.

Prawo Nieruchomości i Prawo Budowlane

Nasza obsługa prawna obejmuje całokształt zagadnień dotyczących obrotu prawnego związanego z nieruchomościami. Na tą specjalizację składają się szczególnie:

 • prawne aspekty planowania przestrzennego ,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości, identyfikacja ryzyk związanych z planowaną transakcją oraz opracowanie i wdrożenie mechanizmów usuwania takich ryzyk,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procesu inwestycyjnego, w tym uzyskiwanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę oraz nadzór prawny nad procesem inwestycyjnym,
 • negocjowanie i zawieranie umów w procesie inwestycyjnym, w szczególności umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego, o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe i nadzór autorski, o prace geologiczne i geodezyjne oraz innych, a także reprezentacja klientów w sporach dotyczących takich umów,
 • doradztwo oraz negocjowanie i sporządzanie umów w zakresie zarzadu nieruchomościami oraz komercyjnego wykorzystywania nieruchomości, w szczególności umów najmu i dzierżawy,
 • sporządzanie i analiza umów deweloperskich,
 • reprezentowanie Klientów w sporach o roszczenia związane z nieruchomościami,
 • reprezentowanie Klientów w transakcjach oraz sporach międzynarodowych,
 • analiza podatkowa planowanych transakcji.

Prawo Spadkowe

Specjalizujemy się w sprawach spadkowych prowadzonych na terenie Polski. Posiadamy także doświadczenie w obsłudze spraw spadkowych o charakterze transgranicznym. Na tą specjalizacje składają się szczególnie:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • postępowanie o zabezpieczenie spadku;
 • postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza.

Nowe Technologie

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców tworzących lub korzystających z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych. Współpracujemy z firmami IT, agencjami kreatywnymi, sklepami internetowymi. Pomagamy przy tworzeniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych, utrzymaniowych, serwisowych czy outsourcingowych. Opracowujemy regulaminy serwisów i sklepów internetowych.